Mateřská škola

Odkaz na webové stránky mateřské školky v Hrdějovicích je www.mshrdejovice.cz.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit našim dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich zájmů, potřeb a možností. Pracovat s dětmi v klidu, pohodě, vytvářet u nich tyto základy nenásilnou a hravou formou, prožívat s dětmi denní drobné radosti, naučit je tyto radosti vnímat, umět se v dnešním uspěchaném světě na chvíli zastavit a tato drobnosti si uvědomit a vychutnat.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy (zájmové kroužky,sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecké kurzy, výlety apod.)

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené dítě.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je několikaletá spolupráce se Základní školou Hrdějovice, se psychology, dětskou lékařkou.

Kapacita mateřské školy zcela vyhovuje potřebám obce a požadavky rodičů na umístění dětí v mateřské škole jsou plně pokryty.

Mateřská škola v Hrdějovicích má dvě třídy se 48 dětmi a 3 dětmi s nepravidelnou docházkou.

Je integrovaná se školní kuchyní, která vaří denně v průměru 165 jídel. Obědy se dováží do ZŠ v Hrdějovicích, ZŠ a MŠ Hosín a MŠ Usilné.

Jedenáct zaměstnanců mateřské školy zajišťuje bezproblémový a klidný chod tohoto zařízení. Z toho jsou 4 zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou.

Od ledna 1996 je naše mateřská škola v právním subjektu – což přináší určité rychlé a věcné rozhodování. K otázkám hospodářským a pedagogickým. Mateřská škola je na dvou spojených budovách: vlastní objekt

Kolem je pěkná zahrada s pískovišti, průlezkami a bazénem, kterou plně využíváme. Pobyt venku děti také tráví v blízkém lese,. Kde poznávají přírodu a učí se v ní. Od září 2002 pracují pedagogické pracovnice s novým Rámcovým programem, jehož základním motem je „Kdo si hraje, nezlobí“.

Tento program je průběžně během školního roku doplňován a aktualizován vzhledem k potřebám a individuálnímu přístupu k dětem. Velký důraz je kladen na mravní a morální cítění dětí.

Děti se mohou v mateřské škole zapojovat do kroužků: Dovedných rukou, tělovýchovného kroužku, některé děti dochází do hasičského kroužku v obci. Děti navštěvují plavecký výcvik v Českých Budějovicích.

Spolupráce s Obecním úřadem je vstřícná.

Každým rokem jsou prováděny na mateřské škole opravy a rekonstrukce jednotlivých částí areálu – komplex mateřské školy vypadá pěkně a upravené. Naším přáním a smyslem naší práce je, aby děti prožily pobyt v mateřské škole v klidu, pohodě a chodily do mateřské školy rády.

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

  • Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází
  • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná
  • V průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra
  • Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte

Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce,potom může rodič opustit MŠ.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek nebo u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než rodiči!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou.

Dítě v mateřské škole potřebuje: bačkory, pyžamo,předškolní děti převlečení na cvičení. Děti musí mít své věci podepsané a označené. Ručníky, ložní prádlo, které děti používají jsou majetkem mateřské školy a zaměstnanci školy se starají o jejich praní a výměnu ( ručníky se mění 1x týdně, ložní prádlo 1x za čtrnáct dnů).

Konzultační hodiny: aktuální časové rozvržení je dané vnitřním řádem školy, předem lze domluvit schůzku s pedagogickými pracovnicemi.