Možnosti inzerce v Hrdějovických listech

Pravidla inzerce v Hrdějovických listech

 

CENÍK KOMERČNÍ INZERCE:

Celá strana                  1.900,-Kč
1/2 strany                    1.000,-Kč
1/4 strany                       550,-Kč
1/8 strany                       300,-Kč
Ceny za inzerci jsou uvedeny bez DPH a podléhají základní sazbě, která je k ceně připočtena.

Řádková inzerce:
Cena je stanovena za jeden řádek (max. 50 znaků) 100,- Kč. Počet řádků je limitován počtem 5 řádků na jeden inzerát.
Tyto ceny jsou za jedno zveřejnění a jsou konečné.
Platba za inzerci je splatná před otištěním, nebo dle dohody.

Ceník je platný od 1.1.2021.

PODMÍNKY KOMERČNÍ INZERCE:
Zasláním nebo předáním inzerátu vyjadřuje inzerent svůj souhlas s jeho publikováním.

Právo odmítnout inzerát
Veškeré inzeráty nesmějí překročit hranice slušného chování, ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasistické a vulgární hesla. Nerespektování tohoto bodu bude znamenat odmítnutí inzerátu.

Hrdějovické listy si vyhrazují právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, nejasnosti původu, jestliže je v rozporu se zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi nebo jestliže poškozuje dobré jméno periodika. To platí zejména pro inzerci týkající se propagace návykových látek, poskytování sexuálních služeb, prezentace politických názorů a ideologií.

Vzhledem k tomu, že periodikum vychází jako tiskovina pro aglomeraci obce Hrdějovice a Opatovice, vymiňuje si vydavatel právo korigovat množství inzerce i její obsah.
Vydavatel Hrdějovických listů nemusí zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítl.

DALŠÍ PODMÍNKY:
Na titulní a zadní stranu se inzerce neumisťuje.

Obecní úřad Hrdějovice přijímá komerční inzeráty do Hrdějovických listů na základě objednávky písemné, osobní či zaslané mailem) a dodaných podkladů. Za včasné dodání textu inzerátu a podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel.

Hrdějovické listy zaručí pro daný inzerát běžnou jakost tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro inzerát dodaný zadavatelem a použitá technologie.
-- Komerční inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, je možné označit značkou (komerční inzerce).
-- Pokud si zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají rozměrům sloupců na stránkách titulu, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru.
-- Hrdějovické listy si vyhrazují právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud je dohodnuta maximální cena, nebude tato překročena.
-- Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, Hrdějovické listy jej zpracují v rozměru odpovídajícím rozsahu textu a může tuto práci zadavateli zpoplatnit.
-- Výše uvedený postup se uplatní i v případě, že by dodaná grafická podoba inzerátu byla v hrubém nesouladu s grafickým pojetím Hrdějovických listů, to platí i v případě zjevných gramatických nesprávností dodaných textů. Na tyto skutečnosti bude inzerent ze strany vydavatele předem upozorněn.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA PLNĚNÍ INZERCE:
Pokud se nejedná o přímou platbu, fakturuje Obecní úřad Hrdějovice cenu inzerce zadavateli do 14 dnů po zveřejnění inzerátu. Obecní úřad je podle svého uvážení oprávněn požadovat úhradu za inzerci také v hotovosti předem. V případě, že zákazník neuhradí fakturu ve stanoveném termínu, je povinen uhradit Obecnímu úřadu Hrdějovice majetkové sankce v dohodnuté výši, a není-li v konkrétním případě dohodnuta, pak 0,05% z ceny inzerátu za každý den prodlení.

Reklamace - náhradní plnění
Zadavatel má v případě zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného otištění inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů po zveřejnění inzerátu.
Tyto všeobecné podmínky inzerce tvoří nedílnou součást objednávky.
Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

Vydavatel: Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice, IČ: 002 44 961
www:hrdejovice-opatovice.cz