Realizované projekty

PROJEKT: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HRDĚJOVICE

Logo EU

Obec Hrdějovice

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Hrdějovice

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002085

Cílem projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Obsahem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.

Výsledky projektu:

Modernizace místního informačního systému, lokálního výstražného systému a vytvoření digitálního povodňového plánu. Zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

PROJEKT: REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE HRDĚJOVICE

Logo EU a ministerstvo pro místní rozvoj

 

Název projektu:
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Registrační číslo projektu:
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002891

Financování:
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Dotace: 18 603 406,80 Kč

Cíl projektu:
Cílem je zrychlení akceschopnosti jednotky a odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby JSDH obce Hrdějovice mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Modernizace objektů hasičských zbrojnic poskytne bezpečné a fungující zázemí a podmínky pro činnost složek IZS při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Aktivita je zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu a úpravu vnějších prostor.

Cílem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu požární zbrojnice. Bude realizováno parkování hasící techniky přístupné ze západní strany po stávající zpevněné komunikaci. Na garáž bude navazovat dílna se skladem dýchací techniky a skladem pohonných hmot. Dále na garáž navazuje věž, kancelář velitele a šatna. Z šatny je samostatný vstup na wc a ke sprchám. Požární zbrojnice dále obsahuje místnost pro školení a výcvik včetně samostatného sociálního zázemí. Na školící místnost navazuje vnější výcvikový prostor pro cvičení s požární technikou.