Důlní dílo Orty

Víte, co jsou Orty?

Víte, co jsou Orty?         Víte, co jsou Orty?

 

Důlní dílo Orty představuje neobvyklou a ojedinělou technickou a přírodní památku, jde o zachovalý rozsáhlý komplex chodeb ve svém součtu 3–4 kilometrů dlouhých, ovšem velmi hustě síťovitě soustředěných na ploše asi dvanácti hektarů. Jde o pozůstatek těžby kaolinu z konce 19. století (zejména firmou Hardtmuth),vykutaný písek byl na povrchu plaven a byl z něho získáván kaolin k výrobě keramiky. Zbylé haldy písku byly ještě za první republiky používány k výrobě betonových střešních tašek.
Chodby jsou ručně raženy ve (velmi) slabě tmeleném pískovci – je krásné vidět důmyslně tvarované profily až pět metrů vysokých chodeb, stopy kovových nástrojů ve stěnách, drobné niky k odložení kahanů či luceren, vytesaný letopočet „1893“ na jedné ze stěn štol, což vše tvoří rozsáhlé až dojmem nekonečna působící bludiště. Obdobné důlní dílo „hlubinné“ těžby kaolinu je v Česku již jen na jednom dalším místě, a to v Nevřeni u Plzně (které je řízeně zpřístupněno veřejnosti).
Zimoviště netopýrů
Naše Orty mají již dávno i své „wikipedické“ heslo a na „youtube“ mnoho let můžete shlédnout kvalitně zpracovaný filmový dokument „Genius loci důlního díla Orty“, který shrnuje vše podstatné a zajímavé o Ortech. Kromě technického významu jde o zajímavou geologickou lokalitu, sondu do dějin Země - podle geologa Václava Cílka jsou Orty „velmi instruktivní odkryv pobřežní facie křídového senonského jezera“ jaký v Česku „nemá obdobu“, a taktéž o zajímavý a chráněný biotop – významné zimoviště několika druhů netopýrů. Orty byly i přes občasné snahy o systematické zamezení přístupuv zásadě po celou dobu své existence snadno přístupné i laické veřejnosti, což ze strany nezodpovědných návštěvníků přineslo určitá poškození (ohně a kouř, malby a spreje, odpadky, tesání do stěn), některá částečně napravitelná, jiná však fatálně ohrožující kupříkladu statiku kleneb. Zásadním ohrožením důlního díla se však staly pak zejména masivní průniky vody z povrchu, které přinesly zanesení, zatopení a statické ohrožení značné části chodeb.
Lákadlo pro turisty
Jako přírodní památka Orty podléhají sice ochraně Jihočeského kraje, jako staré opuštěné důlní dílo bez majitele jsou však pod pravomocí odboru geologie Ministerstva životního prostředí, který v roce 2019 zahájil zabezpečení starých důlních děl. Požadavek na sanaci a zabezpečení se realizovalo ještě během roku 2020 – kromě uzavření hlavního vchodu a zakrytí vchodů dalších jsou zasypány i četné jámy v lese vzniklé nad starými závaly v systému chodeb. Důležitou součástí zabezpečení dolu je i sanace průniku povrchových vod do systému. Sanační opatření byla současně činěna i na základě doporučenípracovníků Správy jeskyní České republiky (Chýnovská jeskyně), které nechává z technického hlediska otevřenou možnost pozdějšího případného možného řízeného zpřístupnění komplexu veřejnosti. Zpřístupnění předpokládá četné další investice, které nejsou v možnostech jedné obce. Hrdějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a obcemi Hosín a Borek budou dělat vše proto, aby jednou byly Orty otevřeny veřejnosti. Podle informací ze strany Správy jeskyní České republiky je tato možnost za určitých příznivých předpokladů realizovatelná, a Orty by se tak mohly stát významnou turistickou lokalitou Českobudějovicka.