Historie obce Hrdějovice a Opatovice

Historie obce

Hrdějovice
Na území obce je doloženo pravěké osídlení z doby knovízské kultury. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1350, kdy budějovický farář prodával nedaleký dvůr „směrem k Hrdějovicím“ (versus Herdawicz). Název pochází zřejmě podle osoby Hrdibora či Hrděje. V roce 1378 jsou jak Hrdějovice (Hrdywiczi), tak Opatovice (Opatowiczi) jmenovány ve výčtu vesnic, které spolu s městečkem Lišovem král Karel IV. zastavil Janovi z Leuchtenberka. Až do zániku feudálního zřízení náležely Hrdějovice s Opatovicemi k hlubockému panství, jehož posledními držiteli byli od roku 1661 Schwarzenbergové.

Přes Hrdějovice vedla původní silnice z Českých Budějovic na Tábor, na které se někdy nacházely v kolejích kousky jantaru. V polovině 18. století byla silnice přeložena do míst dnešního Borku.

Po zrušení poddanství se Hrdějovice (tehdy zvané Hrdějice, německy Hartowitz) roku 1850 staly samostatnou obcí, jíž zůstávají podnes. Tato obec na počátku zahrnovala i vsi Opatovice a Nemanice. Opatovice pak bývaly na čas oddělené coby obec s vlastní samosprávou v letech 1907 – 1943 a 1945 – 1960, v období 1943 - 1945 Opatovice patří pod samosprávu obce Hosín. Nemanice byly postoupeny městu České Budějovice v roce 1954. V roce 1954 byla část Hrdějovického katastrálního území převedena na nově vzniklou obec Borek. V roce 1976 1.dubna došlo ke sloučení s obcí Úsilné, které trvalo až do roku 1990.

Víte, že roku:
1968  byl zavdeden v obci vodovod
1983  začala do Hrdějovic jezdit českobudějovická MHD
2000  má obec vlastní znak
2009  má obec vlastní vlajku.

Opatovice
První písemná zmínkao vsi pod názvem Opatowiczi je z roku 1378. Roku 1472 je jméno obce uváděno jako Uopatovice.  na přelomu 16. a 17.. století se začíná uvádět jako Wopatowicze

Víte, že roku:

1923 byla do obce zavedena instalace elektrického vedení do jednotlivých stavení. Opatovice byly do roku 1943 samostatnou obcí, 1943-1945 byla obec sloučena s Hosínem. Od roku 1945 se stává opět samostatnou obcí. Od poloviny 50.let 20.století jsou Opatovice součástí Hrdějovic. 
Příjmení, která se v Opatovicích vyskytují do dnes od 16.století jsou: Šulista, Krčma, Zevl, Benda, Suchan, Mareš, Klojda.